Vedtægter for Thorsted Frimenighed 

Vedtægter for Thorsted Frimenighed

§1. Thorsted Frimenighed er en forening med en fælles menighedssammenslutning. Dens formål er ved kontingent og frivillige bidrag fra medlemmer at skabe mulighed for et uafhængigt menighedsarbejde på folkekirkens bekendelsesgrundlag, navnlig ansættelse af en frimenighedspræst, som aflønnes af frimenigheden.

§2.  Ved indmeldelse betales et medlemskontingent, som opkræves årligt. Kontingentet er    IKKE fradragsberettiget. Børn og unge indtil 18 år er gratis medlemmer.  Indmeldelse af børn og unge indtil 18 år kræver samtykke fra de(n) forældre, der har forældremyndigheden.  Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemskontingentet giver

  1. Ret til at stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem.  
  2. Ret til at stille op til bestyrelsen
  3. Ret til at få sine børn til at gå til præst i menigheden.
  4. Ret til andre kirkelige handlinger i menigheden.
  5. Ret til udmeldelse med øjeblikkeligt varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til formanden.

§3. Generalforsamlingen er frimenighedens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling     afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til samtlige medlemmer.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes på samme måde med mindst 8 dages

varsel, afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20

medlemmer af menigheden skriftligt fremsætter begæring herom.

Med undtagelse af de nedenfor i pkt. 9 og pkt.10 nævnte beslutninger træffes alle 

beslutninger på generalforsamlinger ved almindeligt stemmeflertal, og et møde er

beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

      Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

      1. Valg af dirigent og stemmetællere

      2.  Formandens beretning

      3.  Fremlæggelse af regnskab

      4.  Indkomne forslag

      5.  Fastsættelse af medlemskontingent

      6.  Valg til bestyrelsen

      7.  Valg af suppleanter

      8.  Valg af revisor

      9.  Eventuelt

§4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 og 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er pligtig til at føre referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og føre en regnskabsprotokol efter gældende regler samt en medlemsfortegnelse.

§5.  På generalforsamlingen vælges en ekstern revisor, hvis valg gælder 2 år. Det reviderede regnskab skal forelægges den ordinære årlige generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret.

§6. Medlemmerne af Thorsted frimenighed har ingen ret til nogen del af frimenighedens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne har intet personligt ansvar for Frimenighedens økonomiske forpligtelser.

§7. Bestyrelsen varetager frimenighedens interesser indadtil og udadtil og kan med

bindende virkning for medlemmerne forpligte frimenigheden i enhver henseende, dog at pantsætning og salg af fast ejendom kræver godkendelse på en generalforsamling.

§8. Frimenighedens præst antages og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling fra

Bestyrelsen. Præstens løn fastsættes af bestyrelsen og de nærmere regler for hans virksomhed fastsættes ligeledes af bestyrelsen i samarbejde med præsten.

Dækning for alle menighedens udgifter tilvejebringes – således som det har fundet sted siden

1883 – ved kontingenter og gaver fra medlemmerne.

§9.  Ændring af nærværende vedtægter kan alene besluttes på en generalforsamling, hvor     mindst halvdelen af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er færre end halvdelen af medlemmerne mødt eller repræsenteret, og forslaget opnår

mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget endeligt vedtages på en hertil indkaldt

ny generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset de mødtes antal.

§10. Opløsningsbestemmelse:

     Menigheden kan opløses, når medlemmerne på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor med 2/3 flertal af de mødte. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Bestyrelsen stiller forslag herom ved en generalforsamling. ”

Således vedtaget på menighedsmøde i Thorsted, den 22. november 1931

Ændringer vedtaget i 1995 i punkt 3 og 10.

Ændringer vedtaget i 2012 i punkt 3, 9 og 10.  

Ændringer vedtaget i 2023 i §1, §2, §3, §4, §5, §6, §8 og §10

Således

vedtaget på to af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger den 22.10.2023 og den 6.11.2023 i §2. §2.5 §6