Vedtægter for Thorsted Frimenighed 

Vedtægter for

 1. Thorsted Frimenighed er en fælles menighedssammenslutning. Dens formål er ved frivillige bidrag fra medlemmer at skabe mulighed for et af folkekirken uafhængigt menighedsarbejde, navnlig ansættelse af en frimenighedspræst, som aflønnes af frimenigheden.
 2. Enhver kan indtræde som medlem af frimenigheden, såfremt det nedenfor nævnte af frimenigheden valgte menighedsråd intet har mod vedkommendes medlemskab at indvende.
 3. Menighedsmødet (generalforsamlingen) er frimenighedens højeste myndighed. Ordinært menighedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til samtlige medlemmer. Ekstraordinære menighedsmøder, der indkaldes på samme måde med mindst 8 dages varsel, afholdes når et flertal i menighedsrådet finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden skriftligt fremsætter begæring herom. Med undtagelse af de nedenfor i pkt. 9 og pkt.10 nævnte beslutninger træffes alle beslutninger på menighedsmøder ved almindelig stemmeflerhed, og et møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem, men intet medlem kan give møde med mere end én fuldmagt. Dagsordenen for det ordinære menighedsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag 5. Valg til menighedsrådet 6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt
 4. Menighedsmødet vælger et menighedsråd (bestyrelse) bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 og 3. Menighedsrådet vælger selv sin formand, der er pligtig til at føre en udførlig forhandlings- og regnskabsprotokol samt en medlemsfortegnelse.
 5. På menighedsmødet vælges 2 revisorer, hvis valg gælder 2 år. Det reviderede regnskab skal forelægges det ordinære årlige menighedsmøde til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret.
 6. Menighedens medlemmer hæfter solidarisk for frimenighedens gæld, så længe de står som medlemmer, og indtil et halvt år efter, at de er udtrådt. Et udtrædende medlem har intet krav på udbetaling af andele i frimenighedens faste ejendom eller andre aktiver.
 7. Frimenighedens præst antages og afskediges af menighedsmødet efter indstilling fra menighedsrådet. Præstens løn og de nærmere regler for hans virksomhed fastsættes ligeledes af menighedsmødet. Præstelønnen udredes af menighedens medlemmer. Dækning for menighedens udgifter tilvejebringes – således som det har fundet sted siden 1883 – ved frivillige bidrag fra medlemmerne.
 8. Menighedsrådet varetager frimenighedens interesser indadtil og udadtil og kan med bindende virkning for medlemmerne forpligte frimenigheden i enhver henseende, dog at pantsætning og salg af fast ejendom kræver godkendelse på et menighedsmøde.
 9. Ændring af nærværende vedtægter kan alene besluttes på et menighedsmøde, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af medlemmerne mødt eller repræsenteret, og forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget endeligt vedtages på et hertil indkaldt nyt menighedsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset de mødtes antal.
 10. Forslag om opløsning af frimenigheden kan vedtages efter samme regler som er gældende for vedtægtsændringer, jfr. vedtægternes punkt 9.
  I tilfælde af frimenighedens ophør skal et eventuelt overskud tilfalde en anden forening, som har et almenvelgørende eller almennyttigt formål, og den skal være hjemmehørende her i landet.

Således vedtaget på menighedsmøde i Thorsted, den 22. november 1931 Ændringer vedtaget i 1995 i punkt 3 og 10.
Ændringer vedtaget i 2012 i punkt 3, 9 og 10.